Hantera Cookie inställningar
Spartoo använder cookies som är absolut nödvändiga för att internetsidans funktion, liksom för personalisering av innehåll och besöksanalys. Våra parteners använder cookies för att visa anpassad annonsering baserat på dina sökningar och din profil. Om du klickar på "Acceptera och stäng" nedan kan du sedan alltid ändra dina preferenser i ditt kundkonto. Om du klickar på "Avböj", kommer endast cookies nödvändiga för internetsidans funktion att användas.

Integritetspolicy

1Insamling av personuppgifter

Vid upprättandet av ditt kundkonto och genomförandet av dina beställningar på www.spartoo.se (hädanefter webbplatsen), efterfrågar SPARTOO dina personuppgifter. Skyddet av dina personuppgifter är centralt för SPARTOO, som strävar efter att ständigt förbättra sin efterlevnad av de allmänna dataskyddsförordningarna (RGPD), liksom av den franska dataskyddslagen (n°78-1778 -17 från 6 januari 1978 (LIL)).
Termen "personuppgifter" definieras av CNIL som "all information som rör en fysisk person som sannolikt kan komma att identifieras, direkt eller indirekt".

2Huvudansvarig för behandlingen av personuppgifter

Den person som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter definieras som ett företag som bestämmer syften och sätt att behandla personuppgifter.
Personuppgifter som samlas in på webbplatsen behandlas av:

SPARTOO SAS Förenklat aktiebolag
Registrerad hos RCS i Grenoble under nummer 489 895 821,
Huvudkontor ligger på 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble (nedan: SPARTOO)

SPARTOO har utsett en personuppgiftsskyddsombudsman (nedan: DPO).

Du kan kontakta DPO genom:
- E-post: till dpo@spartoo.com
- Post: SPARTOO SAS - DPO -16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble

3Exempel på kategorier av insamlade personuppgifter

Vilka personuppgifter samlar SPARTOO in om sina kunder?

- Information som du ger oss
Vi samlar in och lagrar all information som du ger oss på ditt SPARTOO-konto. Du kan välja att inte ge oss viss information, men det kan leda till att du inte får vissa av våra tjänster.

- Information som samlas in automatiskt
När du navigerar på webbplatsen SPARTOO samlar vi automatiskt in viss information, särskilt om din användning och din interaktion med innehållet på webbplatsen SPARTOO. Denna insamling sker huvudsakligen via "cookies".

- Information från andra källor
Våra marknadsföringspartnerskap gör det också möjligt för oss att samla in personuppgifter om dig, men endast med ditt uttryckliga förhandsgodkännande till dessa partners.

Behandlingen av personuppgifter gäller särskilt följande:

- Identitet ;
- Betalningsuppgifter ;
- Transaktionsdata ;
- Familjesituation, ekonomisk eller finansiell situation ;
- Navigationsdata ;
- Uppgifter om uppföljning av affärsförhållandet: orderhistorik, information om kundservice, uppgifter om beställningar, leveransproblem, reklamationer, utbyten, kommentarer ;
- Uppgifter om betalning av fakturor ;
- Uppgifter om anordnande och behandling av tävlingar och andra säljfrämjande åtgärder ;
- Som ett led i bedrägeribekämpningen: bevis på identitet eller bosättning och en förkortad kopia av ditt bankkort ;
- Telefoninspelningar av dina samtal till kundtjänsten. (Du har möjlighet att vägra inspelningen under samtalet).

4Syftet med insamling av data

I vilket syfte hanterar SPARTOO mina personuppgifter?

SPARTOO behandlar personuppgifter i syfte att tillhandahålla och förbättra sina tjänster och din kundupplevelse.
Dessa syften är bland annat:

- Beställningar och leverans av produkter
SPARTOO behandlar personuppgifter främst i syfte att: behandla beställningar, möjliggöra leverans av produkter, göra betalningar och kommunicera med kunder om deras beställningar, produkter, tjänster och kampanjerbjudanden.

- Anpassa din kundupplevelse hos SPARTOO
Vi använder din personliga information för att rekommendera produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig genom att identifiera dina preferenser och anpassa din vistelse på SPARTOO.

- Efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter
I vissa fall har vi en rättslig skyldighet att samla in och behandla dina personuppgifter.

- Möjliggöra effektiv kommunikation med våra kunder
- Förebyggande av bedrägerier

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att bekämpa bedrägerier. Vi kan använda utvärderingsmetoder (genom en algoritm) för att förutse och hantera risken för bedrägerier. Dessa åtgärder åtföljs ibland av en begäran om ytterligare bevis på din identitet efter att betalningen har godkänts.
Vissa behandlingar av personuppgifter kräver ditt samtycke för ett visst syfte. Om du samtycker till behandling av dina personuppgifter för det specifika syftet kan du när som helst återkalla ditt samtycke och det kommer att upphöra.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrevet från SPARTOO kan du avregistrera dig under fliken "Mina prenumerationer" på ditt kundkonto.

Om du vill surfa anonymt på våra webbplatser kan du göra det genom att logga ut från ditt konto och inaktivera cookies i din webbläsare.

5Kategorier av mottagare av personuppgifter

Kategorierna av mottagare av dina personuppgifter är:

- De interna tjänsterna hos SPARTOO
Tillgången till dina personuppgifter inom företaget SPARTOO kommer att begränsas till kategorier av anställda inom ramen för deras befogenheter och i enlighet med syftet med behandlingen av dessa uppgifter.

- De uppgifter vi samlar in kan lämnas vidare till vissa av våra dotterbolag och externa tjänsteleverantörer för att behandla produktbeställningar, leverera produkter och hantera betalningar. Dessa tredjepartstjänsteleverantörer har tillgång till den personliga information som behövs för att utföra sina tjänster och får inte använda den för något annat ändamål och är skyldiga att följa gällande dataskyddslagar.

- Vissa personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska unionen. När vi överför personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ser vi till att informationen överförs i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Exempel: ett underleverantörsavtal med ett företag med säte i Madagaskar som tar hand om en del av SPARTOOs kundtjänstverksamhet; alla nödvändiga åtgärder och garantier för att säkra sådana överföringar har vidtagits.

- Dina personuppgifter kan också skickas till offentliga organ, uteslutande för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till domstolstjänstemän, juridiska ombud och organ som ansvarar för indrivning av skulder.

6Rättsliga grunder

En rättslig grund för behandling definieras som det element som lagligt godkänner dess genomförande, vilket ger en organisation rätt att behandla personuppgifter. De rättsliga grunderna är olika beroende på vilken typ av bearbetning som utförs:

- Avtalet: avser behandling av alla uppgifter som behövs för avtalet som ingåtts.
- Samtycke: du väljer att kommunicera dina personuppgifter genom att uttryckligen ge ditt samtycke som kan återkallas när som helst.
- Berättigat intresse: intresset måste uppfylla kriterierna för legitimitet och nödvändighet och inte kränka rättigheterna och intressena för de personer vars uppgifter behandlas.
- Rättslig skyldighet: Behandlingen av personuppgifter beror på en rättslig skyldighet.

7Samtliga behandlingar som tillämpas

Kundhantering
Syftet med behandlingen Hantering av affärsrelationer, beställningar, leveranser och kundkonton.
Rättslig grund för behandlingen Nödvändigt för att ingå och fullfölja avtalet.
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Dotterbolag
Underleverantör
Förvaringstid i den aktiva basen 3 år*

Hantering av potentiella kunder med och utan konto på SPARTOO
Syftet med behandlingen Upprätta och förvalta filer av potentiella kunder, genomföra marknadsföring av SPARTOO:s och partners produkter.
Rättslig grund för behandlingen Medgivande
Mottagare SPARTOO:s interna tjänster
Förvaringstid i den aktiva basen 3 år *

Syftet med behandlingen Motverka bedrägerier
Behandlade uppgifter Stöddokument som begärs inom ramen för bedrägeribekämpningen
Rättslig grund för behandlingen Berättigat intresse av att förhindra bedrägerier
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Förvaringstid i den aktiva basen 6 månader

Bevarande av fakturor
Syftet med behandlingen Bevarande av fakturor
Rättslig grund för behandlingen Rättslig skyldighet
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Förvaringstid i mellanliggande basen 10 år från den dag då fakturan utfärdades.

Hantering av New Life-användare
Syftet med behandlingen Möjliggöra förmedling mellan enskilda köpare och säljare av begagnade varor.
Rättslig grund för behandlingen Nödvändigt för att ingå och fullfölja avtalet.
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Dotterbolag
Underleverantör
Förvaringstid i den aktiva basen 3 år*

Hantering av tävlingar
Syftet med behandlingen Deltagande i tävlingar, vinna priser, samla in prospektdata.
Rättslig grund för behandlingen Nödvändigt för att ingå och fullfölja avtalet, medgivande.
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Kommersiella leverantörer
Förvaringstid i den aktiva basen 3 år*

Hantering av rätten till tillgång, rättelse, invändning, radering, begränsning och överföring.
Syfte med behandlingen Att göra det möjligt för kunder och potentiella kunder att utöva sina rättigheter när det gäller behandlingen av deras personuppgifter.
Rättslig grund för behandlingen Rättslig skyldighet
Mottagare Juridiska tjänster
Förvaringstid i basen i mellanliggande bas: 5 år*
I en aktiv databas: 24 timmar när det gäller identitetsbevis som meddelas i samband med utövandet av rätten till överföring.

Lagring av betalningsuppgifter i samband med en engångsbetalning (i krypterad form [B-crypt]).
Syftet med behandlingen Engångsbetalning
Rättslig grund för behandlingen Nödvändigt för att ingå och fullfölja avtalet, rättslig förpliktelse
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Förvaringstid i basen i mellanliggande databas: 13 månader från det att betalningen har godkänts (artikel L.133-24 i handelslagen).
i aktiv bas: tills betalningen är bekräftad

Hantering av cookies
Syftet med behandlingen Skicka riktade annonser och sammanställa statistik
Rättslig grund för behandlingen Medgivande
Mottagare Interna tjänster SPARTOO
Förvaringstid i basen 13 månader efter att du har lagrat en cookie


* räknas från det senaste aktiva steget: ett klick på en hyperlänk, beställning på webbplatsen, anslutning till kundkontot, besök på webbplatsen.

8Lagringstid för personuppgifter

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de relevanta syftena och för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. skatte- eller bokföringsskyldigheter, eller under en annan period som du kan få besked om.

För samma behandling genomgår personuppgifter flera lagringsfaser. Beroende på typ av behandling och dess syfte varierar lagringstiderna.
- Den första fasen av bevarandet är förvaring i en aktiv databas. Bevarandet beror på om det syfte med behandlingen som motiverar insamlingen av uppgifterna uppnås. Uppgifterna är tillgängliga för de operativa avdelningar som ansvarar för behandlingen.
- Den andra fasen är mellanliggande arkivering. De insamlade uppgifterna används inte längre för att uppnå det syfte för vilket de samlades in, men de är fortfarande av administrativt intresse, t.ex. för att hantera en tvist eller en skuld, alternativt bevaras uppgifter i enlighet med vad som tillåts eller krävs enligt lagen. Mellanlagring sker inom de tillämpliga preskriptionstiderna eller i enlighet med lagstadgade lagringsskyldigheter. Tillgången till dessa uppgifter kommer att begränsas till en förteckning över vederbörligen bemyndigade anställda vid företaget Spartoo.
- Efter denna mellanliggande arkiveringsfas kommer dina uppgifter att anonymiseras.

För att fastställa hur länge dina uppgifter kommer att sparas är det nödvändigt att definiera startpunkten. I enlighet med CNIL:s rekommendationer definieras denna tidpunkt av kundens eller den potentiella kundens senaste aktiva handling som konkret visar ett intresse för SPARTOO, till exempel:
- klicka på en hyperlänk,
- göra en beställning,
- logga in på kundkontot
- ett besök på webbplatsen.

9Säkerhet

Företaget SPARTOO vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara säkerheten för dina personuppgifter.
Det säkerställer fysiska och elektroniska säkerhetsåtgärder och skyddsförfaranden i samband med insamling, lagring och överföring av kundernas personuppgifter. Dessa åtgärder kan omfatta begäran om bevis på din identitet i samband med en begäran om överföring av dina personuppgifter.

SPARTOO krypterar, pseudonymiserar och anonymiserar personuppgifter och tillämpar en strikt policy för lösenordshantering.

Företaget SPARTOO använder ett register över dataintrång i enlighet med artiklarna 33 och 34 i dataskyddsförordningen och åtar sig att förebygga dataintrång, att reagera på lämpligt sätt och att anmäla intrång till CNIL och de registrerade i strikt överensstämmelse med de tidsfrister som fastställs i dataskyddsförordningen.

SPARTOO påminner dig också om vikten av att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt kundkonto och att ditt lösenord är konfidentiellt.

10Cookies*

För att låta våra system känna igen din webbläsare eller enhet och förse dig med SPARTOO -tjänster använder vi "cookies".

Dessa "cookies" är inställda för att förbättra din upplevelse.
Vi mäter antalet sidvisningar, antalet besök samt besökarnas aktivitet på webbplatsen och deras återkomstfrekvens. För detta ändamål använder vi tekniken "cookies". En cookie tillåter oss inte att identifiera dig. Generellt registrerar den information som rör din dators navigering på vår webbplats (de sidor du har besökt, datum och tid för konsultationen etc.) som vi kan läsa under dina efterföljande besök. Br>
De uppgifter som samlas in av cookies är endast och strikt avsedda för internt bruk och överförs aldrig till tredje part. Användningen av cookies, för eget bruk eller för en tredje part och som inte är nödvändig för driften av webbplatsen kräver ditt uttryckliga samtycke.

Du kan uttrycka ditt samtycke eller motsätta dig användningen av cookies genom att konfigurera din webbläsare och anpassa användningen av cookies. Se webbläsarens användarhandbok för mer information om detta.

Vissa kakor som kallas "reklamcookies" gör det möjligt för oss att spåra din surfning och registrera de visade produkterna, för att sedan under högst 90 dagar ge dig reklambanners relaterade eller inte till din tidigare surfning. Dessa cookies är länkade till din internetprofil (men identifierar dig inte). De kräver också ditt uttryckliga samtycke på samma sätt som anges ovan. Om du inte vill eller inte längre vill få dessa "reklamcookies", klicka på länken nedan:

Avaktivera reklamcookies på min profil

*Vi håller för närvarande på att uppdatera vår integritetspolicy med avseende på cookies och trackers.

11Rätt till tillgång och rättelse

I enlighet med EU-förordning 2016/679 har du flera rättigheter, nämligen:

. - Rätt att få tillgång till, ändra, korrigera och radera information om dig.
- Rätten att begära överföring av denna information.
- Möjligheten att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

Du kan också skicka dina förfrågningar:
- per e-post: till dpo@spartoo.com
- per post: SPARTOO - DPO - 16 rue Henri Barbusse, 38 100 Grenoble, Frankrike

12Rätt att lämna in ett klagomål till en behörig myndighet

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

13Utvecklingen av policyn för skydd av personuppgifter

Denna sekretesspolicy kan komma att ändras, särskilt med tanke på lagstiftnings- och lagändringar.

Ge oss ditt omdöme
PREMIUM